انتخاب صفحه

پلتفرم کارخانه های نوآوری ایده

پلتفرم کارخانه های نوآوری ایده ( پکنا ) چیست و چه می کند ؟

تعریف کلی از پلتفرم نوآوری این است که فضایی برای یادگیری و تغییر است. گروهی از افراد (که اغلب نماینده سازمان ها هستند) با پیشینه ها و علایق مختلف ، دانشگاهها ، استارت آپها ، تولیدکنندگان  و صاحبان کسب و کارها ، محققان، صنعتگران و غیره در آن با روشهای متنوعی مشارکت می کنند . یکی از مهمترین عناصر توسعه نوآوری کارخانه های نوآوری هستند . این پلتفرم برای کمک به توسعه ارتباطات اکوسیستم استارت آپی و اکوسیستم نوآوری طراحی شده است و اهداف آن  در زیر تشریح شده اند .

  • پرورش نوآوری دیجیتال و ایده های خلاقانه برای توسعه پایدار از طریق هم افزایی

بر کسی پوشیده نیست که همچون یک کارخانه فیزیکی برای تولید کالا یک کارخانه نوآوری نیز بهدانش فنی برای برئایی نیازمند است تا منابع را مدیریت و فرایند ها را بگونه ای ارزشمند ایجاد نماید . همانگونه که شرکتهای بزرگ بین المللی به این نقطه رسیده اند که تحقیق و توسعه سنتی پشت دربهای بسته دیگر کارایی مناسبی ندارد و نوآوری را به آن پیوند زده و در یک فضای باز اطلاعاتی فعالیت می نمایند بنابراین پرورش نوآوری سیستمی همراه با تحول دیجیتال به خلق ارزش می پردازد .

  • همراه با استارت آپ ها و صاحبان ایده های نوآورانه

ما از تیم‌ها و استارت‌آپ‌های دارای ایده‌های نوآورانه برای توسعه پایدار از مرحله ایده‌پردازی تا مقیاس‌بندی و آمادگی سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کنیم. با پیوستن به این پلتفرم از بوت کمپ‌ها ، شتابدهنده نوآوری دیجیتال، تورهای مطالعاتی، فرآیندهای ایجاد مشارکت و پشتیبانی مدیریتی بهره  ببرید.

  • مشارکت اصلی غیر قابل انکار برای هم افزایی

ما طیف وسیعی از بازیگران  زیست بوم هایی که موضوعات مختلف  را در دامنه های مرتبط را تشکیل می دهند به همکاری برای هم افزایی دعوت می کنیم تا بهترین فرصت ها را برای کارآفرینان فراهم کنیم. برای اینکار ، ما کارخانه های نوآوری را در دامنه ها و بخش‌های مختلف ایجاد می‌کنیم تا نوآوری‌های دیجیتال را برای توسعه پایدار فعال، به مقیاس اقتصادی رسانده و آن را به متقاضیان  انتقال دهیم. و همه اینها برای اینست که  از طریق یادگیری متقابل، تجربه و دسترسی به پلتفرم نرم افزاری نوآوری باز بصورت مشارکتی بهره ببرند.

اعضای مختلف اکوسیستم‌های دیجیتال در کشورمان گامی بزرگ برای تقویت نوآوری پایدار و تقویت هم افزایی  معنادار را ایجاد می نمایند.

  • تامین منابع فراتر از سرمایه گذاری

اتصال سرمایه گذاران و یا متقاضیان و یا مشتریان که  نیازمند طرحهای نوآورانه در موضوعات مختلف هستند با استارت آپ هایی که از طریق فرایند های مبتنی بر دانش تأیید شده اند با کارآفرینان و نیز متقاضیان مرتبط شده و در یک فرایند واقع بینانه تامین منابع انجام می شود .  در واقع نیاز به نوآوری‌های دیجیتال را با تأثیر مثبت در راستای اهداف توسعه پایدار شناسایی، حمایت و توسعه می‌دهیم و مشارکت‌های جهانی و انتقال و توسعه فناوری را ترویج می‌کنیم.

  • شتاب دهنده نوآوری دیجیتال

از طریق این پلتفرم شتاب دهنده های نوآوری دیجیتال  یک برنامه شتاب دهی چند مرحله ای را که در آن استارت آپ های منتخب با نوآوری هایی که به توسعه پایدار صنایع سنتی موجودکمک می کنند پشتیبانی می شوند.

  • تجمیع و مشارکت بین کارخانه های نوآوری

این پلتفرم به کسانی که متقاضی ایجاد و برپایی کارخانه نوآوری در دامنه تعریف شده ای هستند کمک می کند تا از صفر تا صد کار را مدیریت نموده و دانش برپایی را به آنها منتقل نموده و سپس در زمانیکه به بلوغ نسبی رسیدند آنها را وارد پلتفرم نرم افزاری نماید تا در فرایند های هم افزایی قرار گیرند .  از استارت آپ هایی با پتانسیل بالا حمایت می کند تا از طریق نوآوری دیجیتال خود تأثیر مثبتی بر توسعه پایدار بگذارند.

  • بهره وری طرحهای نوآورانه هدف نهایی پلتفرم

پکنا یک مدل خدمات توسعه مدیریت نوآوری است تا باعث رشد نوآوری در مدیریت برای توسعه پایداربشود

این مدل امکان  توسعه نوآوری پایدار را از طریق هم افزایی برای مدیریت منابع و جلوگیری از تکرار صرف منابع در موارد مشابه  شکل می گیرد . در حقیقت نظارت فعال برا زمینه های مشابه در صنایع همگن را ایجاد و یا نوآوری های مشابه در موضوعات را تکثیر می نماید . این مدل در نهایت به اطمینان از بهره وری منابع در کشورکمک می کند.با این روش به  الزامات نوآوری در زمینه ها و دامنه های مختلف پاسخ می دهد و  به عنوان یک نرم افزارنوآوری  باز در دسترس قرار می گیرد .

  • رویکرد ملی در عرصه ی جهانی

پلتفرم کارخانه های نوآوری با رویکردی ملی و در اتصال با فضای باز مجازی در همراهی با کارخانه های موجود و نیز توسعه آنها کار می‌کند. این پلتفرم با تاکید بر مدیریت نوآوری‌های دیجیتال و تمرکز استراتژیک بر توسعه آن در کسب و کار ها و صنایع تولیدی که بایستی برای بلوغ دیجیتال خود برنامه ریزی کنند فعالیت می نماید .  این مدل بر مبنای چابک سازی شکل گیری کارخانه های نوآوری در دل اکوسیستم های مختلف دیجیتال فعالیت می نماید و شرکای متنوعی را گرد هم می‌آورد که فناوری، استعدادها، مدل‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها را پیوند داده و به توسعه آنها کمک می‌کند.