در سال‌های گذشته، کلمه «طراحی» ممکن است تصاویری از کیف‌های دستی گران‌قیمت یا کتاب‌های میز قهوه براق را تداعی کند. اکنون، ممکن است ذهن شما مستقیماً به سمت تجارت برود. طراحی و تفکر طراحی بیش از هر زمان دیگری در جامعه تجاری سر و صدا دارد. تا به حال، طراحی تا حد زیادی بر...